پیش بینی مشخصات مویک 3 947 480 دامزیک

پیش بینی مشخصات مویک 3

بررسی قابلیت های پهپاد صنعتی ماتریس 300RTK 853 480 دامزیک

بررسی قابلیت های پهپاد صنعتی ماتریس 300RTK

لو رفتن پتنت مویک 3
لو رفتن پتنت مویک 3 680 604 دامزیک

لو رفتن پتنت مویک 3

همکاری DJI و شرکت نفتی رویال داچ شل در صنعت انرژی
همکاری DJI و شرکت نفتی رویال داچ شل در صنعت انرژی 950 535 دامزیک

همکاری DJI و شرکت نفتی رویال داچ شل در صنعت انرژی

جدیدترین اخبار، مطالب و آموزش ها

پیش بینی مشخصات مویک 3 947 480 دامزیک

پیش بینی مشخصات مویک 3

بررسی قابلیت های پهپاد صنعتی ماتریس 300RTK 853 480 دامزیک

بررسی قابلیت های پهپاد صنعتی ماتریس 300RTK

لو رفتن پتنت مویک 3
لو رفتن پتنت مویک 3 680 604 دامزیک

لو رفتن پتنت مویک 3

همکاری DJI و شرکت نفتی رویال داچ شل در صنعت انرژی
همکاری DJI و شرکت نفتی رویال داچ شل در صنعت انرژی 950 535 دامزیک

همکاری DJI و شرکت نفتی رویال داچ شل در صنعت انرژی

نقاط ضعف مویک 2 پرو در برابر مویک ایر 2
نقاط ضعف مویک 2 پرو در برابر مویک ایر 2 750 500 دامزیک

نقاط ضعف مویک 2 پرو در برابر مویک ایر 2